Algemeen

In onze moderne expertise- en behandelcentra leveren wij, op 4 locaties in Haarlem Zuid/Schalkwijk, kwalitatief hoogwaardige zorg. De aan u geleverde zorg moet doelmatig, doeltreffend en efficiënt zijn en moet voldoen aan een hoge mate van klanttevredenheid. De gebruikte behandeltechnieken zijn “state of the art” en gebaseerd op “best practice” of op wetenschappelijk onderzoek.

Samen met toonaangevende specialisten uit de regio en landelijke verzekeraars hebben wij FysioZorgplannen® ontwikkeld die zich onderscheiden door:

  • een duidelijke behandelaanpak met een tijdspad, zodat u weet wat u krijgt;
  • een nulmeting voorafgaand aan de behandeling;
  • het opstellen van een behandelplan dat samen met u, als patiënt, is opgesteld;
  • tussentijdse metingen die het behandeleffect in kaart brengen;
  • een eindmeting die ons en u iets zegt over het bereikte behandelresultaat.

Met de verkregen uitkomsten kunnen wij exact vaststellen hoe goed onze zorg is geweest en hoe u deze heeft ervaren. Uw ervaringen helpen ons onze zorg daar waar nodig aan te passen en af te stemmen op uw behoeften. Bij FysioExpert telt u mee!

FysioExpert/FysioVerton kiest voor een professionele bedrijfsvoering, gebaseerd op een heldere missie en visie op de fysiotherapeutische zorg. Om onze missie te verwezenlijken hebben wij destijds gekozen voor het HKZ/ISO 9001 traject. In 2005 hebben wij daarom als eerste in Nederland het kwaliteitskeurmerk voor de fysiotherapiepraktijk behaald. Dit betekent dat al onze bedrijfsprocessen vastgelegd zijn en gestructureerd verlopen. Hiermee hebben wij een basis gelegd om de zorg die wij leveren transparant en uniform aan te bieden. Wij maken onze zorg inzichtelijk voor u.

Het maken van een afspraak

U kunt heel gemakkelijk telefonisch, per e-mail of bij directe aanmelding aan een van de receptiebalies een afspraak maken. Uw persoonlijke en medische gegevens worden op onze inschrijflijst ingevuld en u wordt direct geïnformeerd over de behandelmogelijkheden in relatie tot uw verzekeringsrecht. Wij proberen in de meeste gevallen direct een afspraak met u te maken, rekening houdend met uw aandoening en uw persoonlijke wensen. Wij hanteren geen wachtlijst. Bij het eerste bezoek wordt altijd gevraagd naar uw legitimatie in het kader van de identificatieplicht die wij hebben. Iedere behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak, waarbij wij van u verwachten dat u ruim op tijd aanwezig bent, zodat wij op tijd met de behandeling kunnen beginnen.

Na iedere behandeling maakt u, in overleg met uw behandelend fysiotherapeut, een nieuwe afspraak aan de balie. Het verdient aanbeveling om een week vooruit te plannen, zodat u nog “voldoende keuze” heeft in behandeltijden en behandeldata.

Wachttijden

Het is altijd erg vervelend als u lang moet wachten op een fysiotherapiebehandeling. Wij hebben daarom in onze centra de volgende werkafspraken gemaakt, die voor u, als patiënt, van toepassing zijn.
De maximale wachttijd voor iedere behandeling bedraagt 10 minuten. Wij streven ernaar om dit telkens te realiseren. Wij verwachten dat u begrip heeft als wij hiervan in uitzonderlijke gevallen van dienen af te wijken. Wij zullen u, vooraf, op de hoogte brengen van de dan geldende wachttijd.
Wij zorgen ervoor dat u na verwijzing van uw (huis)arts of directe aanmelding van u bij ons centrum, direct een behandelafspraak krijgt. Deze zal ingepland worden binnen maximaal twee werkdagen. Ons streven is er heel nadrukkelijk op gericht u zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Patiënten met een spoedeisende verwijzing worden binnen 24 uur in behandeling genomen. Uw verwijzer bepaalt in dit geval of er sprake is van spoed en belt ons meestal rechtstreeks voor het maken van een afspraak.
Uw behandelindicatie kan voor ons ook een reden zijn om u met voorrang te behandelen, waarbij wij ook de bovengenoemde termijn in acht zullen nemen.

Klachtenregeling

Binnen onze centra hanteren wij een klachtenprocedure. Een speciaal, door ons ontwikkeld, klachtenformulier biedt u de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen over onze centra, de behandeling of over uw behandelend fysiotherapeut. In ons informatierek, in de wachtkamer, vindt u meer informatie over de klachtenregeling, zoals deze zijn beschreven in de door het KNGF *) uitgebrachte folder “Klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut”. Indien u gebruik wenst te maken van de klachtenprocedure wordt u verzocht contact op te nemen met Leo Verton of Sandra Thijssen. Zij zullen u, als vertrouwenspersonen binnen het centrum, verder helpen met het oplossen van uw klacht. Het uiten van een klacht of leveren van kritiek vinden wij uiteraard niet leuk. Toch willen wij u vragen uw klacht altijd uit te spreken of voor ons op te schrijven. Wij zullen er alles aan doen om met de geleverde klacht zodanig om te gaan, dat het de kwaliteit van de geleverde zorg zal doen verbeteren. U leert van ons en wij leren van u.

*)Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Patiënt Tevredenheidsonderzoek

Wij voeren jaarlijks een patiënt tevredenheidsonderzoek uit. Met dit onderzoek willen wij inzicht krijgen in onze patiëntwaardering. Wij vragen u hoe u onze zorg waardeert, of u verbetersuggesties heeft en of u ons zult aanbevelen bij andere patiënten. U kunt, steekproefsgewijs, na het beëindigen van de behandelingen, door een extern bureau benaderd worden met het verzoek een enquête (de FysioPrestatieMonitor van bureau QualiZorg) in te vullen. Dit gebeurt anoniem en wij verzoeken u uw medewerking te verlenen. De door u verstrekte gegevens bieden ons de informatie die wij nodig hebben om de kwaliteit van zorg op een hoog niveau te houden. De afgelopen jaren hebben wij een tevredenheidsscore behaald van 98%. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Waarneemregeling

Tijdens de behandeling kan het voorkomen dat uw behandelend fysiotherapeut op vakantie gaat. De behandelingen worden dan overgenomen door één van de andere therapeuten, die bij ons werkzaam zijn. U blijft dus in vertrouwde handen. Het door uw behandelend fysiotherapeut ingevulde en bijgehouden patiëntendossier zorgt voor een goede en volledige overdracht, zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet. Heeft u desondanks toch problemen met een eventuele waarneming, laat het ons weten en wij zoeken met elkaar naar een passende oplossing.
Bij kortdurende ziekte van uw behandelend therapeut kan het voorkomen dat de behandelingen moeten worden afgezegd, waarvoor bij voorbaat onze excuses.
Bij langdurige ziekte streven wij naar adequate vervanging, zodat de behandelcontinuïteit niet in gevaar komt. Ook hier geldt dat wij in eerste instantie de behandelingen laten overnemen door fysiotherapeuten, die reeds bij ons werkzaam zijn.

Hygiëne

Fysiotherapie is een vak, waarbij er héél vaak sprake is van direct lichamelijk contact tussen u en uw fysiotherapeut. Wij stellen het daarom op prijs indien u hiermee rekening houdt met betrekking tot uw persoonlijke verzorging. Tevens verzoeken wij u om een eigen handdoek mee te brengen tijdens iedere behandeling of training, die u dan kunt gebruiken op de behandelbank of in de oefenzaal. Wij zorgen voor schone behandelkamers, schone toilet- en doucheruimtes en schone trainingszalen. Wij verzoeken u tijdens het gebruik van de trainingszaal zorg te dragen voor gepaste kleding en schone sportschoenen die u uitsluitend in de zaal gebruikt.
Helaas constateren wij dikwijls dat de patiënten met buitenschoenen de zaal betreden met alle gevolgen van dien. Wij verzoeken u hierop te letten. U kunt na de behandeling of training gebruik maken van de doucheruimtes.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In alle behandelkamers is de privacy gewaarborgd. Via een “wel/niet bezet” systeem bij de deur van de behandelkamer kan de therapeut bepalen of hij/zij wel of niet gestoord wenst te worden tijdens de behandeling. Tevens hanteren wij in de praktijk een privacyreglement. Voor u betekent dit dat uw persoonsgegevens en behandeldossier in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit bestand is niet toegankelijk voor derden. Eventuele schriftelijke bijlagen, zoals verwijsgegevens, worden in een afgesloten kast bewaard.
Wij stellen prijs op uw privacy en trachten er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Wilt u een kopie van het privacyreglement inzien? U kunt dit opvragen aan de balie.

Betalingsvoorwaarden

Door onze beroepsorganisatie, het KNGF, zijn uniforme betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze zijn zichtbaar aanwezig in de wachtkamer. Tevens kunt u op verzoek, als losse bijlage, een exemplaar hiervan ontvangen. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar aan de balie.

logo3
Fysiotherapie Leonardus

”Fysiotherapie Leonardus Helmond maakt zich hard voor kwaliteit en verandering in de zorg. Zo hebben we onze sporen in de…

Lees meer

Login

×